De Heilige Maagd Maria, Maria geboortedag

Vandaag is de geboortdag van de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus. De vrouwe van troost voor velen onder ons. Ook voor mij. Iedere keer als ik bij een kerk kom ga ik kaarsen branden in de Maria Kapel, uiteraard heb ook ik wel eens een bedevaartsplek bezocht. Bijvoorbeeld Kevelaer in Duitsland en Carthago in Costa Rica. Plekken waar je rust, verdieping kunt vinden en op sommige plekken schijnen wonderen te gebeuren. Maar vooral in deze tijd vinden vele mensen troost bij Maria, de moeder van Jezus, moeder Gods en laat ik in deze tijd dan ook maar een stuk plaatsen over de Heilige Maagd.

Het stuk dat ik ga plaatsen is vrij neutraal en heb ik gevonden op Wikipedia. Het is niet mijn bedoeling mijn geloof bij iemand aan te hangen of op te dringen. Iedereen is vrij in hetgeen deze wil geloven of als religie aan wil hangen. Ik ga daar niet over en respecteer ieders keuze hierin.

Maria, Moeder Gods, moeder van Jezus

Maria of Maryam is in het Nieuwe Testament en in de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna[1]; in de Koran wordt melding gemaakt van Imraan als haar vader[2]. Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige. In de Rooms-katholieke Kerk en Oosters-orthodoxe Kerk, waar men over de Moeder Gods spreekt en niet over Maria, speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. Er is binnen de theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal op haar richt: de mariologie. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd.

Levensloop van Maria volgens het christendom
Volgens de geslachtsregisters in de evangeliën stammen Maria zowel als Jozef allebei af van David. Hiermee werd aan de voorwaarde voldaan dat volgens de profeten van het Oude Testament de messias, die God zou sturen, uit het Huis van David zou komen. Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd. Volgens de christelijke theologie is Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. De verloving gaf in het jodendom reeds de rechten in het huwelijk. Toch bleef de bruid in het ouderlijk huis wonen, totdat de bruidegom haar plechtig zijn woning binnenleidde. Hiermee werd het huwelijk als voltrokken beschouwd.

Het evangelie van Matteüs beschrijft dat na de geboorte van Jezus, Jozef en Maria niet in Bethlehem bleven en ook niet naar Nazareth terugkeerden (wat volgens Lukas hun woonplaats was), maar naar Egypte vluchtten. Jozef was volgens dit evangelie namelijk via een droom gewaarschuwd, door een engel, dat koning Herodes, de aanstaande koning der Joden wilde vermoorden uit angst voor zijn eigen troon. Deze beging daartoe de kindermoord van Bethlehem. Na de dood van Herodes keerden Maria en Jozef terug naar Nazareth.

Hier groeide Jezus op onder de hoede van Maria en Jozef. Hij werd opgevoed in de joodse leer en leerde waarschijnlijk ook het beroep van zijn vader: timmerman. Jozef stierf volgens de traditie echter al op vrij jeugdige leeftijd, Maria als weduwe achterlatend. Bij het openbare optreden van Jezus wordt Maria nog dikwijls genoemd en ook bij de dood en verrijzenis van Jezus is zij aanwezig. Vervolgens zou ze nog aanwezig zijn geweest bij enkele vergaderingen van de apostelen.

Over haar verdere leven zijn verschillende verhalen in omloop. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Ephese. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria’s lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Jezus Christus!

Altijd maagd
Haar huwelijk met Jozef wordt als ‘Jozefshuwelijk’ nog altijd als terminologie gebruikt voor een geestelijke, niet-seksuele huwelijksgemeenschap. Het vroege geloof van de Oude Kerk en de kerkvaders, dat God de vrouw waaruit zijn zoon geboren werd zeker maagdelijk gehouden heeft, werd later steeds meer uitgewerkt. Het geloof dat Maria voor, tijdens en na de geboorte van Christus haar maagdelijkheid behield, wordt tegenwoordig nog doorgegeven door de katholieke en de orthodoxe Kerk.

De altijddurende maagdelijkheid van Maria werd ook nog door Maarten Luther en Johannes Calvijn aangehangen, maar tegenwoordig nemen veel protestantse christenen aan dat Maria en Jozef samen later ook andere kinderen zouden hebben gehad. Men beroept zich daarbij op meerdere teksten uit het Nieuwe Testament waar over de “moeder en broers” van Jezus gesproken wordt. Het oudste Griekse handschrift van ‘adelphói’, waar de Nederlandse vertaling (Matth. 13:55) spreekt van ‘broeders van Jezus’. In de Aramese wereld werd bloedverwantschap vaak niet zo in graden uitgedrukt; neven en achterneven werden ook nog ‘adelphoi’ genoemd.

Volksdevotie
Het meest prominent is Maria aanwezig in de katholieke en orthodoxe volksdevotie waarin de Mariaverering een dominante plaats inneemt. Volgens de officiële kerkelijke leer kan Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser van de zonde vervangen en verwijst zij altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God. In de volksdevotie is de praktijk meestal dat Maria als ‘toegankelijker’ beschouwd wordt dan Jezus en meer aangeroepen wordt, zij het dan als ‘voorspreekster’. Ook vinden vele gelovigen dat het vragen van gebed aan Maria noodzakelijk is, omdat hun eigen gebeden tot Jezus zo vaak verstrooid en niet vurig genoeg zijn. In de wereld zijn veel plaatsen waar uitdrukking wordt gegeven aan deze devotie. Paus Johannes Paulus II, die Maria zeer na aan het hart lag, legde zijn lot en dat van de wereld in de handen van de Moeder Gods; hij had een bijzondere devotie voor haar, en geloofde dat zij hem beschermd had bij de aanslag op zijn leven in 1981. Dit bracht hij in verband met de voorspellingen gedaan bij de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima.

Het meest beroemd zijn de plaatsen waar Maria zou zijn verschenen: het Franse Lourdes (verschijning in 1858), Fátima in Portugal (1917) en Guadalupe in Mexico-stad (1531). Het Duitse Kevelaer trekt veel Nederlandse pelgrims. In katholieke en orthodoxe landen zijn ontelbare nationale en regionale heiligdommen te vinden, maar ook in Nederland hebben talloze zogenaamde genadeoorden (bedevaartplaatsen) uit de middeleeuwen de reformatie overleefd (of zijn uit de doden verrezen in de 19e eeuw, zelfs in het “protestantse” Noorden. Daartussen treft men aan Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo, Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden te Bolsward en Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden te Leeuwarden. Ook tegenwoordig ontstaan er steeds weer nieuwe bedevaartplaatsen van Maria, ook in Nederland. Zo vermeldt de databank van Nederlandse bedevaartplaatsen van het Meertens Instituut onder andere het ontstaan van de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Tilligte in 2002 en die tot de Bedroefde Moeder van Warfhuizen in 2003.

Een bijzonder kenmerk van de meeste van deze heiligdommen is de verering van Maria onder een bijzondere titel of epitheton. Zo zijn er bijvoorbeeld de Zoete Moeder van ‘s-Hertogenbosch en de Sterre der Zee van Maastricht. Ook bestaan er gebeden, de zogenoemde litanieën, die in feite bestaan uit louter zulke mariatitels met steeds de smeekbede “bid voor ons” daaraan gekoppeld.

Mariakapelletjes in de Nederlanden
Vooral in de van oudsher katholieke Nederlandse provincies Limburg en Brabant en in Vlaanderen kan men op veel plaatsen, vaak in oude stads- en dorpskernen maar ook verspreid over het platteland, kleine Mariakapelletjes aantreffen die door de plaatselijke bevolking, worden bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning. Deze bevinden zich in Vlaanderen zeer vaak onder of bij een oude boom, op de plaatsen waar ooit in voor-christelijke tijden een boomheiligdom was. Ook in Nederland zijn veel dergelijke oorsprongen aangetoond.

Mariafeesten
Binnen de Rooms-katholieke liturgie bekleedt Maria een belangrijke positie qua gedachtenisfeesten, maar de eigenlijke gebeden en het Offer tijdens de Heilige Eucharistie blijven tot God de Vader gericht, met het smeken tot Jezus Christus. Toch wordt herhaaldelijk aan haar gebed voor de Kerk gerefereerd. De voornaamste Mariafeesten zijn:

Maria Moeder van God (1 januari, octaaf van Kerstmis, hoogfeest);
Maria Lichtmis (2 februari, feest);
Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari, vrije gedachtenis);
Maria Boodschap (Annunciatie) (25 maart, 9 maanden voor Kerstmis, hoogfeest);
Maria-Visitatie of Maria Middelares (31 mei, feest);
Onbevlekt Hart van Maria (derde zaterdag na Pinksteren, vrije gedachtenis);
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel (16 juli, vrije gedachtenis);
Maria-Tenhemelopneming (15 augustus, het belangrijkste en oudste Mariafeest, hoogfeest);
Maria Koningin (22 augustus, gedachtenis);
Maria Geboorte (8 september, feest);
De naam van de Heilige Maagd Maria (12 september, vrije gedachtenis);
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september, gedachtenis)
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans (7 oktober, gedachtenis)
Opdracht van Maria in de tempel (21 november, gedachtenis) en
Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december, 9 maanden voor Maria Geboorte, hoogfeest).
Maria wordt ook bijzonder herdacht in de maanden mei (mariamaand) en oktober (rozenkransmaand).

Maria in de islam
Islamitische theologie stelt ook dat Maryam (Arabisch: مريم) de moeder is van Isa en dat zij nog maagd was.

In de Koran wordt in twee soeras het verhaal van Maryam verteld: Soera Het Geslacht van Imraan 35-47 en Soera Maria 16-34, maar minder gedetailleerd dan in het Nieuwe Testament. Wel is het opmerkelijk dat het de enige vrouwennaam is die in de Koran genoemd wordt, zelfs vaker dan in de Bijbel. Verder zijn er slechts 8 soera’s vernoemd naar een persoon, waarmee Maria een belangrijke status verwerft.

Volgens de Koran heette de vader van Maryam Imraan, maar de naam van haar moeder, de vrouw van Imraan, wordt niet genoemd. Daarnaast wordt Maryam “zuster van Harun” genoemd, wiens vader volgens de Tenach Amram (Arabisch: Imraan) is. Vanwege het tijdsverschil moet echter worden aangenomen dat het hier een familierelatie “zuster van Harun” overdrachtelijk bedoeld is. Dus dat Maria uit het geslacht van de profeet Aäron komt. Verder maakt de Koran duidelijk dat haar vader Imraan vóór de geboorte van Maria was overleden en dat de profeet Zacharias haar in bescherming nam en grootbracht.

Maria na de kruisiging van Jezus
Maria kwam met haar vriendin Maria Magdalena naar het graf van Jezus kijken, en zag dat het graf leeg was. Ze riepen de apostelen er direct bij nadat ze een engel gezien hadden die hen kwam vertellen dat de Heer verrezen was. De apostelen wilden hen niet direct geloven.

Bron: Wikipedia

Lees ook:Het feest van Maria Koningin…
Lees ook:Spanje eert vandaag haar moeders…
Lees ook:8 december; de dag van de ‘onbevlekte ontvangenis’…
Lees ook:Lourdes, 150 jaar. Wie is de Heilige Bernadette?
Lees ook:Feestdag voor de Heilige Maria Magdalena…

9 Reacties // Reageer

9 thoughts on “De Heilige Maagd Maria, Maria geboortedag

 1. Roos

  Bedankt voor dit prachtige verhaal. Ik ben zelf niet opgegroeid met een geloof.
  Maar ik ga regelmatig in de St.Jan een kaarsje aansteken voor hen die niet meer bij ons zijn, maar ook voor diegene die het moeilijk hebben en wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het voelt goed dit te doen. Mijn dochterje gaat er ook graag heen “Om even aan pappa te laten weten dat ik aan hem denk” zegt ze dan. Ook thuis heeft ze daar de mogelijkheid voor, maar de Mariakapel in de St.Jan is speciaal voor ons.

    /   Reply  / 
  1. Isabel Blanco Auteur

   @Roos, heel graag gedaan hoor.

     /   Reply  / 
 2. emiel

  Ik heb net als roos niets met welke religie dan ook. Ik vind dat religei de mensen dom houd en dingen oplegt. Maar ook ik ga regelmatig naar Den Bosch en dan steken we een kaarsje op in de St Jan
  Trouwens wij doen dat niet alleen in de ST Jan maar in iedere kerk die we tegen komen. Altijd voor het leed van de wereld

    /   Reply  / 
  1. Isabel Blanco Auteur

   @emiel, prachtige aanvulling op het verhaal van Roos.

     /   Reply  / 
 3. Karin

  Wou het net zeggen. En wat weten we van de echte kennis in die tijd…niks, naks, nada.

    /   Reply  / 
 4. Roos

  @jan, zeg, heb jij niks anders te doen dan iedereen en alles af te kraken wat je op je pad tegenkomt?

    /   Reply  / 
 5. Roos

  Jij weet helemaal niets van wetenschap merk ik wel, het is wel degelijk mogelijk een kind te baren, zelfs als je nog maagd bent. Met de huidige wetenschap kan dat, je loopt dus flink achter

    /   Reply  / 
 6. Isabel Blanco Auteur

  Er worden nu maatregelen genomen tegen Jan, einde oefening.

    /   Reply  / 
 7. Roos

  Heel fijn, dank je Isabel! Dit is blogvervuiling namelijk

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>